20-Dec

Design, Merkevare

I kulissene av Bekk sin nye identitet

I sommer lanserte Bekk ny visuell identitet. På mange måter representerer profilen et brudd med 23 års historie. Eller: Den representerer et skifte. Rett nok uten å kvitte oss med røttene, men profilen peker mer framover enn tilbake.

9 min read

·

By Marlin Hjallum, Lukas Aasbø, Robert Austnes, Anders Christensen

·

December 20, 2023

Det er en tid for alt. Og av og til er forandring et poeng i seg selv. Og selv om Bekk er et selskap som er i kontinuerlig endring, og profilen utvikles i takt med endringene, er det fra tid til annen behov for å ta større grep. Sist vi gjorde en større endring var i 2018. På vei ut av pandemien var det igjen riktig å gjøre nye grep.

Til grunn for oppdraget lå problemstillinger ut over det rent visuelle. Det var et mål å kommunisere tydeligere hva vi gjør. Det var også et mål å gi tjenesteområdet for forretningsrådgivning, Bekk Management Consulting, en tydelig posisjon som ett av to brede tjenesteområder i Bekk. Ikke minst var det et mål å utfordre selskapets logo – et navnetrekk og symbol som har stått mer eller mindre uendret siden oppstarten av Bekk våren 2000.

Første uttak: bekk.no

Vi la til grunn for arbeidet at bekk.no skulle være første uttak. Vi lot nettsidene være et slags origo, et startpunkt for ny profil, og at erfaringene vi gjorde her ble tatt inn i arbeidet med andre andre uttak og flater.

Målet med nettsidene var å vekte «marked» og kunder noe tyngre enn i tidligere versjoner av bekk.no, hvor nettsidene nesten alene var rettet mot rekruttering. Med andre ord, litt mer fokus på tjenester, erfaring og fag enn selskapskultur.

Bekk nettside

Grunnelementene

I arbeidet med konseptutviklingen av Bekk sin visuelle profil var det viktig for oss å ikke glemme hvor Bekk kommer fra, og hva som er og har vært identiteten vår i alle år. Navnet Bekk spiller på vann. Det handler om det organiske, en kraft som vokser, tilpasser og endrer seg. Vi kaller oss selv «bekkere», og uttrykket «Mange bekker små» har gått i gangene helt siden starten. Og det med god grunn. Det viser til at våre bidrag i fellesskap blir til noe stort og viktig, og at det vi får til sammen gir størst kraft.

Disse grunnleggende tankene som har fulgt Bekk sin identitet gjennom historien, ble selve kjernen for konseptutviklingen av den nye profilen. Ideen om å utforske de andre grunnelementene, i tillegg til vann, ble ganske tidlig etablert som fundament for vår nye identitet.

Ild, jord og luft sammen med vann skaper en helhet og et uendelig mulighetsrom. Det ene elementet påvirker det andre, og når de settes sammen skapes det nye og fantastiske ting. På samme måte som vi skaper utrolige ting i et fellesskap, gjør de fire elementene det også. I alle elementene ligger det et spekter av ulike teksturer, farger og kompleksitet. Rett og slett masse å ta av for inspirasjon til å skape en fleksibel identitet som representerer oss.

En naturlig palett

Den tidligere fargepaletten til Bekk inkluderte en variasjon av kraftige og kontrastfylte farger som har fungert godt i diverse kontekster, men fargene klarte aldri å innta en tydelig rolle i den overordnede visuelle identiteten da de ikke ble brukt konsekvent.

Et av målene for den nye profilen var derfor å skape en palett der farger får en mer fremtredende plass, slik at de blir sentrale og identitetsskapende elementer i Bekk sin merkevare.

I arbeidet med Bekk sin identitet var det som nevnt viktig å bevare historien og kulturen vår, også i utviklingen av fargeprofilen. Vi har beholdt kontrasten mellom det lyse og det mørke, som har vært et kjennetegn ved merkevaren til Bekk i mange år, beveget oss mot et lysere uttrykk generelt for å ikke oppfattes så strenge og mystiske som vi tidvis har gjort.

Når det gjelder fargetonene, ønsket vi å dra paletten i retning mot det naturlige slik at fargene representerer de fire elementene på en balansert og tiltalende måte. I Bekk verdsetter vi mangfold og de mange kontrastene som skaper liv i miljøet vårt. Dette er grunnlaget for en fargepalett med tydelig kontrast mellom det varme og det kalde, der fargene i sin helhet fungerer godt i lag og utfyller hverandre.

fargekonsept

De kalde tonene

Digital produktutvikling er kjernevirksomheten i Bekk. De kalde tonene i fargepaletten, inspirert av vann og jord som handler om å bruke følelser og sanseinntrykk til å forstå og skape noe, representerer derfor hovedtyngden i Bekk; teknologi, design og ledelse.

kalde fargetoner

De varme tonene

I motsetning til vann og jord, har vi ild og luft som handler om intuisjon, analytiske evner og et pågangsmot med høy energi. Derfor er det naturlig at de varme fargene representerer den mer strategiske delen av selskapet, Bekk Management Consulting.

varme fargetoner

En liten dose rebell

For å gi fargepaletten en ekstra dimensjon, la vi til en sterk aksentfarge som representerer den rebelske og energiske personligheten til oss bekkere. Rebellfargen er et uttrykk for at bekkere ikke redde for å utfordre det etablerte, og har et fagmiljø med mye kok og bråk som engasjerer folk.

rebellfarge

En strammere typografi

Når det gjelder typografien i den visuelle identiteten, søkte vi et uttrykk som kunne stramme opp og sette litt rammer til den ellers organiske profilen. Typografien skulle også svare på stikkord som tidløs og moderne og fremstå som seriøs, men med et glimt i øyet.

Fra før bestod identiteten til Bekk av to komplementære typesnitt (FF Din & Newzald). Dette var utfordrende å bruke og resulterte i et fragmentert uttrykk. Intensjonen var derfor å finne én font, men med et bredt mulighetsrom.

Etter en omfattende runde med inspirasjon og innsikt, utarbeidet vi en bruttoliste på 6-7 ulike fonter som vi testet mot hverandre. Majoriteten av valgene falt på typiske Swiss-inspirerte fonter der vi vurderte lesbarhet, kontrast og særegenhet som sentrale kriterier. Noen fonter hadde utfordringer på mindre flater, mens andre hadde færre vekter og varianter å spille på.

Utforsking av typografi

GT America

Valget falt til slutt på GT America laget av GrilliType – en allsidig font som kombinerer gotisk amerikansk og europeisk grotesk stil.

GT America font

Med hele 84 stiler, fordelt på 7 vekter og 6 ulike snitt, måtte vi gjøre et grovutvalg på hvilke stiler som skulle være sentrale for Bekk sin identitet. Typesnittet som dominerer i det nye uttrykket til Bekk er Standard-snittet. Vi bruker også Expanded-varianten som et kontrasterende uttrykk til det vanlige typesnittet slik at vi kan gi enkelte elementer mer slagkraft og tillate oss å ta mer plass.

Fontutvalg

Tilpasninger for særegenhet

Vi gjorde en rekke modifiseringer av fonten for å få det riktige uttrykket for Bekk sin identitet. Fonten kommer blant annet med både kvadratiske og sirkulære detaljer på tegn og bokstaver. Vi bestemte oss for å bruke den sirkulære tilnærmingen for å få et mykere uttrykk. Fonten har også noen alternative bokstaver, hvor vi gikk for den groteske varianten som er mer Swiss-inspirert og åpen, spesielt på mindre skjermstørrelser, sammenlignet med den gotiske varianten som er mer lukket.

tilpasninger av font

Hva med logoen?

Med ny fargepalett og typografi var de mest sentrale elementene i Bekk sin nye visuelle profil satt. Likevel gjenstod et viktig element som fortsatt var urørt: Bekk-logoen.

Bekk sin logo har stått stødig gjennom alle år og har holdt seg mer eller mindre uforandret, nettopp fordi den har den har fått så god posisjon i markedet. Likevel har den vært gjenstand for diskusjon hver eneste gang det har blitt gjort et løft på profilen. Og denne gangen, hvor vi gjorde en ganske omfattende rebranding av profilen på flere plan, var det tydelig at logoen også måtte tilpasses for å reflektere den nye identiteten til Bekk og fremstå relevant i dagens marked.

De ulike retningene

I arbeidet med ulike logoretninger, ble den nye typografien i profilen et naturlig utgangspunkt.

Den første retningen bygget på tankene og verdiene i den opprinnelige logoen, men tilpasset det nye konseptet og grunnelementet vann. I denne retningen ble bokstavene i logoen påvirket av vannets bevegelse og transformert på samme måte som vannoverflaten påvirker objekter som ligger under. Til tross for at denne logoretningen stod godt til konseptet, klarte vi aldri å finne en form som fungerte godt som en logo.

Med de konseptuelle tankene rundt vann, bevegelse og påvirkning oppstod en ny idé: hva om ordet «Bekk» ikke ble påvirket av vannet, men faktisk var vannet og kilden til påvirkning? I denne retningen tok vi bort all kluss med bokstavformene, og forenklet uttrykket til ren typografi der bruken av bokstavene definerer formen.

håndskisse av ny logo

Den første skissen til det nye logokonseptet.

Et dynamisk logokonsept

Med utgangspunkt i den andre logoretningen, ble det skisset utallige versjoner av ‘Bekk’ strømmende nedover i to, tre, fire eller fem linjer. Vi testet mange ulike varianter, og fikk en idé om at dette kunne transformeres til andre ord. Teknologi, for eksempel. Når de første testene av dette ble laget, falt brikkene på plass. Her var det noe. Og det var det. Det gikk fra å være en enkel logo til et helt konsept.

Vi trengte likevel et tydelig logomerke, og bestemte oss for å begrense oss til en variant på tre eller fire linjer. Etter å ha utforsket utallige kombinasjoner av dette, innførte vi noen retningslinjer for å forenkle prosessen for utvelgelse.

utvikling av logo

Med bakgrunn i flere møter og gode diskusjoner med ledergruppen, landet vi til slutt på en variant på tre linjer for å få et tydelig logomerke som ikke ser ut som grafikk. For å sikre at logoen kunne transformeres til andre ord, valgte vi å plassere hovedlogoen visuelt lenger unna dette uttrykket. I tillegg så blir det mindre elementer å dekode når det er færre visuelle punkter å forholde seg til. Den er enklere å huske, med andre ord.

Hovedlogo

Det unike ved dette logokonseptet er fleksibiliteten som ligger i det. Hvordan logoen tar form, flyter nedover og tilpasser seg. Akkurat som vannet. Logoen representerer et levende og organisk selskap som kontinuerlig tilpasser seg omgivelsene, men også påvirker dem.

logokonsept
applisering av logo

Det er en tid for alt. Og denne gangen var det behov for større grep av fornyelse i Bekk sin identitet. Den nye profilen til Bekk er langt ifra ferdig: den er i sin spede begynnelse. Dynamisk og i kontinuerlig utvikling, akkurat slik vi liker å jobbe.

En stor takk til alle som har bidratt i arbeidet på hver sin unike måte med brennende engasjement og verdifulle diskusjoner: Jon Sindre, Ingeborg, Robert, Lukas, Marlin, Anders, Erik, Holger, Ole Magnus, Bjørn-Ivar, Mats og Reidar.