2-Dec

Strategy, Development

Hvorfor bør alle lese Accelerate?

Er du som meg — fersk ut av studiet med lite reell arbeidserfaring? Er du selvutnevnt toppkonsulent med mange års bransjeerfaring innen smidig arbeidsmetodikk ? Uavhengig av hvem du er, vil jeg tro at nettopp du kan ha godt av å lese Accelerate.


5 min read

·

By Bendik Edvardsen

·

December 2, 2021

Dette blogginnlegget er ikke en oppsummering av Accelerate; hensikten er å gi en kort beskrivelse av eget læringsutbytte for å inspirere andre til å lese boka. Accelerate kalles ofte utvikleres bibel og tar for seg digital produktutvikling i lys av DevOps. På tross av det tydelige tekniske fokuset er det en nyttig bok å lese for alle som jobber i selskaper hvor digitale flater er en sentral del av verdiforslaget — alt fra bank og finans til retail. For effektivt å kommunisere læringsutbyttet forsøker jeg å besvare følgende to spørsmål:

1) Hvordan kan forretningsrådgivere bidra til å drive god digital produktutvikling?

2) Hva kan man lære av Accelerate som ikke direkte omhandler digital produktutvikling?

Hvordan kan forretningsrådgivere bidra til å drive god digital produktutvikling?

Dette spørsmålet har et todelt svar. For det første virker boka omforenende ved å bidra til forståelse for prinsipper og begreper fra Agile og DevOps, og for det andre tilbyr den konkrete verktøy for hvordan man øker kvaliteten på digital produktutvikling.

Utviklere er godt kjent med prinsipper og begreper fra Agile og DevOps. Disse legger føringer for hvordan man jobber med sprinter i mindre team, hvor hyppige og mindre leveranser legger til rette for høy leveransehastighet og kode av høy kvalitet. Dersom man jobber sammen med utviklingsteam er det derfor viktig med god kjennskap til de samme prinsippene og begrepene for å kunne kommunisere godt sammen. Misforståelser som følge av uklar kommunikasjon reduserer både hastigheten og kvaliteten på arbeidet, og et første steg for å unngå dette kan derfor være å lese Accelerate. Ved å omforenes om de samme begrepene vil man i fellesskap yte bedre.

I tillegg til å virke omforenende tilbyr Accelerate konkrete parametere for å måle kvaliteten på digital produktutvikling, og konkrete nøkkelkapabiliteter for å forbedre selskapers evne til å drive digital produktutvikling. Boka åpner med å påstå at alle selskaper er avhengig av digitale løsninger for å lykkes ettersom forbrukere og konsumenter av tjenester, uavhengig av bransje, forventer sømløse digitale kontaktflater. For å vite om man lykkes med digital produktutvikling må man kunne måle kvaliteten på utviklingen, og Accelerate foreslår fire objektive parametere som tar for seg både utviklingshastighet og -kvalitet. Ved hjelp av disse parameterne kan man isolere selskapene som lykkes og lære av disse uten tidligere bias. Fellestrekk fra disse selskapene har ledet frem til nøkkelkapabiliteter man kan anvende for å lykkes med digital produktutvikling. Accelerate virker dermed som en verktøykasse.

Hva kan man lære av Accelerate som ikke direkte omhandler digital produktutvikling?

Også dette spørsmålet har et todelt svar. For det første bidrar Accelerate gjennom DevOps til å forstå viktigheten av å vektlegge resultater heller enn gjøremål, og helheten heller enn enkelte team. Den andre delen leses ut av bokas fokus på faktabaserte beslutninger og anbefalinger, og hvordan det er viktig for alle beslutningstakere.

«Du har ikke gjort en dritt før du har pusha til prod»; under høstens onboarding ble dette løftet frem som et mantra for alle utviklerne i Bekk. Sagt med andre ord skal man måle kvaliteten på det man produserer, heller enn prosessen som kreves for å komme i mål. I tillegg til dette fokuserer Accelerate, basert direkte på prinsipper fra DevOps, på viktigheten av å omforenes om felles mål. Kjernen i DevOps er å knytte digital produktutvikling (software developement) til forvaltning av kode (operations) for nettopp å sikre både utviklingshastighet og -kvalitet. Dette kan man lære av selv om man ikke jobber direkte med digital produktutvikling — mål det man produserer, og sørg for at man jobber mot felles mål. Dersom man sørger for autonome team med få gjensidige avhengigheter vil man jobbe effektivt med høy grad av eierskap til egne arbeidsoppgaver. Gjennom hyppige tilbakemeldinger vil man sikre felles forankring om hva man ønsker å oppnå, og man vil raskere kunne gjøre endringer om man er på galt spor. Dette er arbeidsmetodikk som er nyttig for alt fra konsulenter og deres kunder, salg- og markedsavdelinger med tett kundekontakt og F&U i dialog med produksjonsavdelinger.

Datadreven argumentasjon og beslutninger kan testes og måles, og dermed verifiseres. Grunnen til at Accelerate er en bok man kan stole på er nettopp at den er skrevet basert på fire år med forskning og et solid beslutningsgrunnlag. Én av tre deler i boka beskriver forskningsmetoden, og dette skaper troverdighet hos leseren. Dette i seg selv er noe man kan lære av. Faktabaserte og datadrevne beslutninger har tyngde uavhengig av hvem som presenterer dem, så lenge dataen i seg selv er pålitelig. Alle yrkesaktive burde derfor tilstrebe å basere argumentasjon og beslutninger på et godt datagrunnlag. Ved å gjøre dette skaper man troverdighet og tar bedre beslutninger, uavhengig av om vitnemålet fremdeles lukter printer eller om luggen er så grå at det ikke er rom for mer erfaring.

Avslutningsvis vil jeg komme med en genuin oppfordring til alle som på en eller annen måte jobber med digital produktutvikling: la Accelerate være en førjulsgave til deg selv. Hvis du er nysgjerrig på hvordan fagmiljøet i Bekk jobber med disse temaene vil vår julekalender forhåpentligvis være til inspirasjon.